Engelsvertaalwerk
vertalen - tekstkwaliteit - taaltraining

Algemene Voorwaarden

Levering

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding of overeenkomst tussen vertaler en opdrachtgever.
1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de vertaler.
2. De vertaler beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht heeft gegeven.
3. De vertaler dient te opdracht naar beste kunnen en met gebruikmaking van alle vakkennis uit te voeren.
4. De vertaler dient alle informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen. Er geldt een geheimhoudingsplicht.
5. De opdrachtgever verstrekt indien nodig aanvullende informatie over de te vertalen tekst.
6. Eventuele verzending van papieren documenten gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. De vertaler behoudt het auteursrecht op vertalingen.
8. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden, bijv. wegens beweerde inbreuk op rechten.
9. Levering van teksten via e-mail wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
10. Dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft de vertaler van aansprakelijkheid.
11. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Vertaler dient zich daar strikt aan te houden. Indien de vertaler dit als niet mogelijk beschouwt dient zij dit direct kenbaar te maken bij de opdrachtgever.


Betaling

12. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de opdracht nadat deze schriftelijk is bevestigd door de vertaler, heeft de vertaler het recht om de termijn en / of het honorarium aan te passen.
13. Indien de opdrachtgever een verleende opdracht intrekt, is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel verschuldigd aan vertaler.
14. De vertaler kan in geval van faillissement, surseance, liquidatie of wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, de zakelijke overeenkomst ontbinden of opschorten.
15. De opdrachtgever dient klachten over de geleverde vertalingen binnen een week na aanlevering schriftelijk kenbaar te maken bij de vertaler. Het uiten van een klacht betekent geen ontheffing van financiële verplichtingen richting vertaler.
16. Indien de klacht gegrond is dient de vertaler binnen redelijke tijd aan het verlangen tot verbetering te voldoen.
17. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de opdrachtgever niets verschuldigd aan vertaler.
18. Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan heeft de opdrachtgever de plicht om naast het factuurbedrag ook de incassokosten te voldoen.
19. In geval van overmacht, waaronder alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen maar waardoor de vertaler niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen vallen, worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort.
20. Indien de vertaler bij intreding van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is vertaler gerechtigd het  geleverde werk te factureren en is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.